Colegi tecnics i delineants de Girona

El Col·legi Professional de Delineants Girona, seguint la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i en compliment amb el disposat a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009), posa en funcionament la present Finestra Única per el accés telemàtic a tots els tràmits i gestions per l'exercici de la professió de Delineant, accessible a professionals, consumidors i usuaris, d'una manera senzilla i ràpida, agilitzant així tots els tràmits.

Es poden descarregar els fitxers.  Estan en format PDF, editable e imprimible.

 -Estatuts del Col·legi de Delineants de Girona  (DOGC Nº 5684 -  3.8.2010) http://www.tsdgi.cat/uploads/estatuts_dgoc03082010.pdf
-
Competència Professional (Paràmetres d'Intervenció Professional P.I.P) http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/592692c52944dfc5dbb25f2798d0de39e2aa29dd.pdf

-Quotes Col·legials (Arxiu adjunt 0-DOCUMENTACIÓ PER COL·LEGIAR-SE)

VISAT TELEMÀTIC

Servei de visat telemàtic, els col·legiats podran fer arribar els seus treballs professionals (projectes o documentació tècnica) a través del correu electrònic col·legial en format PDF (Memòria, Plànols), una vegada analitzat per la comissió de Visats es tramitarà el visat col·legial, vial email, que sorgirà efecte al moment de l’abonament dels costos del visat per part

del col·legiat en el compte bancari col·legial.

Per col·legiar-se, entregar en Secretaria la documentació següent:

Abonar el import que li pertoqui segons la seva situació en el ingrés.

Model Full de sol·licitud d'ingrés

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/c84403f51c29b245dfc5ae80963178761e1ad764.pdf

Model Fitxa professional / Declaració jurada

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/1f7af9b9b65a909c1535997e142429fe7026da52.pdf

Model Ordre de domiciliació bancària

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/de7c89731c800fda54e45fe8ce4ada1aa4b62cc8.pdf

Model Full de sol·licitud de baixa

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/282cffa8bfab70a7ca0aaa259b709b8fb224b52a.pdf

Si vol realitzar quelcom de suggeriment, modificació de dades, etc., pot fer-ho utilitzant aquest

                        Correu electrònic:  coldegi@tsdgi.cat

De conformitat amb l' establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA amb CIF Q1767001I i domicili social situat en C/ DE LA CREU, 39 ENTL. 3ª 17002, GIRONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic coldegi@tsdgi.cat.També li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA.