Colegi tecnics i delineants de Girona

El Col·legi Professional de Delineants Girona, seguint la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i en compliment amb el disposat a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009), posa en funcionament la present Finestra Única per el accés telemàtic a tots els tràmits i gestions per l'exercici de la professió de Delineant, accessible a professionals, consumidors i usuaris, d'una manera senzilla i ràpida, agilitzant així tots els tràmits.

Es poden descarregar els fitxers.  Estan en format PDF, editable e imprimible.

 -Estatuts del Col·legi de Delineants de Girona  (DOGC Nº 5684 -  3.8.2010) http://www.tsdgi.cat/uploads/estatuts_dgoc03082010.pdf
-
Competència Professional (Paràmetres d'Intervenció Professional P.I.P) http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/592692c52944dfc5dbb25f2798d0de39e2aa29dd.pdf

-Quotes Col·legials (Arxiu adjunt 0-DOCUMENTACIÓ PER COL·LEGIAR-SE)

VISAT TELEMÀTIC

Servei de visat telemàtic, els col·legiats podran fer arribar els seus treballs professionals (projectes o documentació tècnica) a través del correu electrònic col·legial en format PDF (Memòria, Plànols), una vegada analitzat per la comissió de Visats es tramitarà el visat col·legial, vial email, que sorgirà efecte al moment de l’abonament dels costos del visat per part

del col·legiat en el compte bancari col·legial.

Per col·legiar-se, entregar en Secretaria la documentació següent:

Abonar el import que li pertoqui segons la seva situació en el ingrés.

Model Full de sol·licitud d'ingrés

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/c84403f51c29b245dfc5ae80963178761e1ad764.pdf

Model Fitxa professional / Declaració jurada

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/1f7af9b9b65a909c1535997e142429fe7026da52.pdf

Model Ordre de domiciliació bancària

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/de7c89731c800fda54e45fe8ce4ada1aa4b62cc8.pdf

Model Full de sol·licitud de baixa

http://www.tsdgi.cat/ca/media/info/filename/282cffa8bfab70a7ca0aaa259b709b8fb224b52a.pdf

Si vol realitzar quelcom de suggeriment, modificació de dades, etc., pot fer-ho utilitzant aquest

                        Correu electrònic:  coldegi@tsdgi.cat

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer col·legiats, el responsable del qual és el Col·legi Professional de Delineants de Girona. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a coldegi@tsdgi.cat i/o a la direcció de la Seu Social , c/ De la Creu, nº 39 Entl.3ª, 17002 Girona.