Colegi tecnics i delineants de Girona

junta de govern

El Col·legi Professional de Delineants de Girona estarà regit i representat per la seva Junta de Govern, integrada, almenys, per un degà, un sotsdegà, un secretari, un tresorer, un interventor i tants vocals com delegacions hi hagi al Col·legi o es consideri adient.

 

Eugènia Franch Nicolàs
Degana
Josep Mª Brugué Gelada
Sots degà
Vicenç Aguado Marly 
Secretari
Vicenç Aguado Marly
Secretari
Enric Blanch Esquerra
Tresorer
   

Joaquim Moret Sau
Interventor
Esteve Darnés Triadó
Vocal 1
Lluís Sanjuan Domene
Vocal 3
Josep Franch Sitja
Vocal 2
David Culubret Matas
Vocal 3
 
Xavier Coll Casellas
Vocal  4
Jordia Piqué Andreu
Vocal  5
 
Joan Vidal Oliveras 
Vocal 6