Colegi tecnics i delineants de Girona

junta de govern

El Col·legi Professional de Delineants de Girona estarà regit i representat per la seva Junta de Govern, integrada, almenys, per un degà, un sotsdegà, un secretari, un tresorer, un interventor i tants vocals com delegacions hi hagi al Col·legi o es consideri adient.

 

Eugènia Franch Nicolàs
Degana
Josep Mª Brugué Gelada
Sots degà
Joan Vidal Oliveras
Secretari
Enric Blanch Esquerra
Tresore
Joaquim Moret Sau
Interventor
   

Esteve Darnés Triadó
Vocal 1
Joan Grau Pujol
Vocal 2
Josep Franch Sitja
Vocal 3
Lluí Sanjuan Domene
Vocal 4