Colegi tecnics i delineants de Girona

junta de govern

El Col·legi Professional de Delineants de Girona estarà regit i representat per la seva Junta de Govern, integrada, almenys, per un degà, un sotsdegà, un secretari, un tresorer, un interventor i tants vocals com delegacions hi hagi al Col·legi o es consideri adient.

 

David Culubret Matas
Degà
Eugènia Franch Nicolás
Vice Presidenta
David Medinilla Garcia 
Secretària
Enric Blanch Esquerra
Interventor
Xavier Coll Casellas
Tresorer
   

Jordi Piqué Andreu
Vocal 1
Josep Mª Brugué Gelada
Vocal 2
Vicenç Aguado Marly
Vocal 3
Joaquim Moret Sau
Vocal 4