Colegi tecnics i delineants de Girona

Consell de Col·legis de delineants de Catalunya

El Consell de Col·legis de Delineants de CATALUNYA, es constitueix el mes de febrer de 1.984, al empar de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, formant-lo els quatre Col·legis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Els Estatuts són aprovats el mes de març del mateix any.

DOMICILI:
La Seu oficial és al carrer Casp nº 130, despatx 6 08013 Barcelona

Telefono 93 265 36 72

MEMBRES I CÀRRECS:

Són Consellers Nats, els quatre Degans que l'integren, i són membres electes com a Conseller, un representant de cada Col·legi.
Entre els quatre membres electes com a Conseller, s'elegeix el President, Secretari i Tresorer.

A la darrera elecció, de data 10 d'octubre de 2.018, va quedar constituïda la Junta amb els següents membres:

PRESIDENT Sr.   Sergio Casado i Álvarez del Col·legi de Barcelona. (Conseller Nat)
VICE-PRESIDENTA 1a. Sra. Eugènia Franch i Nicolás del Col·legi de Girona. (Conseller Nat)
VICE-PRESIDENT 2ón. Sr.   Jaume Guilera i Carví del Col·legi de Tarragona. (Conseller)
VICE-PRESIDENT 3a. Sra. Montserrat Noro i Montrabeta del Col·legi de Lleida. (Conseller Nat)
SECRETARI Sr.   Pere Vegas i Ortega del Col·legi de Tarragona. (Conseller Nat)
CONSELLER  AA.EE.
Sr.   Enric Blanch i Esquerra del Col·legi de Girona. (Conseller)
CONSELLER  Sr.   Frances Bares i Gascón del Col·legi de Barcelona . (Conseller)
CONSELLER Sr.   F.Xavier Fornells i González del Col·legi de Lleida. (Conseller)