Colegi tecnics i delineants de Girona

Com col·legiar-se

Tramitació per a col·legiar-se

La col·legiació s’ha de gestionar a la seu del Col·legi, portant:

  1. Sol·licitud
  2. Tres fotografies tipus carnet
  3. Fotocopia del DNI
  4. Títol o resguard del títol de Tècnic Superior o equivalent d’acord amb el Reial Decret 777/1998, (per poder compulsar aquesta titulació en haureu de aportar l’original d’aquest)
  5. Autoritzacions Utilització de Dades i Enviament Notificacions i Comunicacions
  6. Dades de domiciliació bancària (trimestral: 35 euros)
  7. Pagament de la quota d'ingrés:
    • 50 € 

En el moment de lliurar la documentació sol·licitada, s’haurà de fer efectiva la quota d’ingrés.

Aquesta quantitat, serà retornada a l’interessat, en cas de no ser aprovada per la Junta de Govern la seva sol·licitud. Les quotes posteriors seran carregades a través del corresponent compte bancari, per trimestres, incloent sí correspon, la part proporcional des de la data d’ingrés al següent trimestre.

Descarregar el full d'inscripció                  Descarregar la instància